REKLAMNÍ AGENTURA
TISKOVÁ A MEDIÁLNÍ AGENTURA
VYDAVATELSTVÍ
NAKLADATELSTVÍ
Chyba
 • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43
čtvrtek, 20. únor 2014

Plasty

 

TVAROVANÉ PLASTY
Výrobky z neměkčeného PVC:

 • obaly na reklamní zboží
 • obaly na potraviny
 • blistry

 

VSTŘIKOVANÉ PLASTY
Výrobky z PP, LDPE, HDPE, ABS, PC:

 • klíčenky se žetonem
 • placky
 • otvírače PET lahví
 • otvírače korunkových uzávěrů
 • vytlačovače tub
 • podčajníky – na vyluhované sáčky s čajem
 • ochranná pouzdra na platební karty
 • magnetky s potiskem
 • stojánky na pivní tácky
 • mincovníky
 • kolíčky na poznámky
 • sponky
 • zásobníky na poznámkové kostky
 • létající talíře
 • jo-jo
 • autoškrabky
 • míchátka nápojů
 • košíky

 

SVAŘOVANÉ PLASTY
Výrobky z měkčených PVC a PE fólií:

 • nafukovací reklamní předměty
 • nafukovací hračky
 • pláštěnky
 • nafukovací cestovní límce
 • nafukovací přebalovací podložky

 

VÝSEKY Z PLASTOVÝCH FÓLIÍ A DESEK
Výrobky z PET:

 • odolné protiskluzové desky k ochraně nábytku a podlah

 

pátek, 17. leden 2014

Jan DRHLÍK

*11.05.1940 (+9.10.2005)

 

Sportovní redaktor a fotoreportér, spoluautor řady sportovních knih a publikací, dlouholetý člen Syndikátu novinářů ČR.

 

V roce 1959 vstoupil do cyklistického oddílu Dukla Louny a ve stejném roce byl jako reprezentant ČSR nominován na Festival mládeže do Vídně. Sport mu učaroval na celý život.

 

Na své sportovní začátky navázal jako reportér úspěšnou externí spoluprací s tuzemskými i zahraničními deníky a agenturami zejména v oblasti sportovní fotografie.

 

Od roku 1968 pracoval v redakci deníku Československý sport jako fotoreportér a vedoucí fotooddělení, v roce 1982 přešel do deníku Svoboda a od roku 1988 až do prosince 1997 působil v deníku Práce.

 

Jeho fotografie vyšly ve stovkách vydání novin, časopisů a knih, na přebalech LP a CD a staly se předmětem mnoha významných ocenění.

 

V agentuře Czechopress se podílel na vedení fotooddělení a působil jako odborný poradce v oblasti periodického tisku.

 

Výběr některých ocenění:

1969 Mezinárodní výstava Moskva Zlatý diplom
1971 100 novinářských sportovních fotografií roku 1. cena
1975 100 novinářských sportovních fotografií roku 1. cena
1975 Vyznamenání: „Za zásluhy o rozvoj československé
tělovýchovy a sportu“
 
1976 Novinářská soutěž  2. cena
1979 100 sportovních fotografií roku  3. cena
1980 Novinářská soutěž – aktualita 1. cena, 3. cena
a 2 čestná uznání
1984 Novinářská soutěž 1. cena
1986 Novinářská soutěž 2. cena

                                                         

                                                                           
                                                                           

pátek, 17. leden 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INZERÁTY A VKLÁDANÉ PŘÍLOHY
 

1.  Rozsah platnosti

 

a)   Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů a vkládaných prospektových příloh v periodikách, která vydává vydavatelství CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o., IČ 624 16 341, se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65 (dále „vydavatelství“), zejména v odborném čtvrtletníku REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z DERMATOVENEROLOGIE, jakož i v ostatních tiskovinách vydávaných vydavatelstvím.

 

b)   Objednávka inzerce ve smyslu následujících Všeobecných obchodních podmínek je smlouva o zveřejnění jednoho nebo více inzerátů od jednoho zadavatele - inzerenta v tištěné podobě jakož i v elektronické podobě na webových stránkách vydavatele za účelem šíření reklamy, pokud je potvrzena vydavatelstvím.

 

c)   Součástí  těchto  Všeobecných obchodních  podmínek  je vždy aktuálně platný Ceník inzerce.

 

d)  Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo doplňující smlouvou, se řídí příslušnými právními předpisy.

 

 

2.  Objednávka

 

a)   Zadavatel - inzerent - objednává uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy písemnou objednávkou.

 

b)   Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to zejména: obchodní jméno zadavatele - inzerenta, sídlo firmy, fakturační adresu, IČ a DIČ,  jméno pracovníka odpovědného za objednávku a jeho telefon a e-mailovou adresu. Dále objednávka musí obsahovat kontakt na studio, které podklady pro inzerci připravuje. V objednávce musí být uveden titul (např. Referátový výběr z dermatovenerologie), termín uveřejnění (např. č. 1/2008), rozsah inzerátu (např. plošný inzerát 1/1 tiskové strany, prospektová příloha A5) a eventuálně další údaje ohledně provedení objednávky (např. umístění vpravo, číslo strany, rubrika).

 

c)   Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk nebo prospektových příloh je zodpovědný zadavatel - inzerent. Za prokazatelně nevhodné nebo poškozené podklady k tisku požaduje vydavatelství neprodleně náhradu. Vydavatelství zaručuje kvalitu tisku běžnou pro zadaný titul v rámci možností daných dodanými podklady.

 

d)  Zadavatel - inzerent  je odpovědný za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzeráty nebo prospektové přílohy, jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je zadavatel - inzerent povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající, nebo je povinen nahradit vydavatelství škody, které vznikly s uveřejněním opravy chybného nebo právně nepřípustného inzerátu nebo prospektové přílohy.

 

e)   Vydavatelství dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy a není povinno tyto podklady uchovávat, případně zadavateli vracet.

 

 

3.  Uzavření smlouvy

 

a)   Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky vydavatelstvím. V případě, že nedojde k potvrzení objednávky vydavatelstvím, považuje se za uzavření smlouvy uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, jinak smlouva uzavřena není.

 

b)  Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout objednávky inzerátů i jednotlivé objednávky dle rámcové smlouvy a objednávky vkládaných prospektových příloh podle jednotlivých, věcně  ospravedlnitelných zásad vydavatelství z důvodu obsahu, původu či technické formy, pokud je jejich zveřejnění pro vydavatelství nepřípustné. Toto platí i pro objednávky, které jsou podány na zastoupeních, na příjmech inzerce nebo prostřednictvím zástupců.  Prospektové přílohy a inzeráty, které formátem či provedením vyvolávají u čtenáře dojem, že jsou součástí časopisu, není povinen vydavatel uveřejnit.

 

c)   Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele – inzerenta a pokud není zajištěna na žádost vydavatelství žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatelství právo v každém případě a kdykoliv odstoupit od smlouvy.

 

d)  Stornováním objednávky zadavatelem - inzerentem, které musí být v každém případě provedeno písemně, zůstávají nároky vydavatelství na platbu ceny inzerátu či vkládané prospektové přílohy po odečtení případných uspořených nákladů nedotčeny (stornovací poplatky).

 

 

4.  Rámcová smlouva

 

a)   Pokud by zadavatel - inzerent zamýšlel zveřejnit v průběhu roku určitou plochu nebo určitý počet inzerátů, má možnost uzavřít s vydavatelstvím rámcovou smlouvu pro jednotlivého inzerenta, která ho bude opravňovat ke slevám vyplývajícím z této rámcové smlouvy. Slevy uvedené v ceníku inzerce jsou poskytovány  pouze inzerentovi za inzeráty uveřejněné v průběhu jednoho roku od data sjednaného v rámcové smlouvě není-li písemně dohodnuto jinak.

 

b)   Při uzavírání objednávek je zadavatel - inzerent oprávněn požadovat v dohodnuté lhůtě i větší množství inzerátů, než je dáno smlouvou. Pokud mu tímto vznikne nárok na vyšší slevu, obdrží po uplynutí doby trvání rámcové smlouvy dobropis na rozdíl mezi skutečně uplatněnou slevou a slevou, která inzerentovi přísluší. Pokud některá objednávka nebude splněna z důvodů, za které vydavatelství nenese odpovědnost, je zadavatel – inzerent povinen uhradit vydavatelství rozdíl mezi objednaným množstvím a skutečným odběrem.

 

c)   Sleva ve výši 10 % ze základní ceny bude poskytnuta zprostředkovatelům reklamy uznaným vydavatelstvím. Předpokladem je, aby objednávku předkládal přímo zprostředkovatel reklamy, který současně odpovídá za bezchybné dodání podkladů. Zprostředkovatelé reklamy musí na požádání předložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, který jednoznačně prokazuje předmět podnikatelské činnosti. Vydavatelství je oprávněno odmítnout objednávky zadavatelů reklamy / reklamních agentur, pokud vzniknou pochyby o výkonu jejich zprostředkovatelské činnosti.

 

 

5.  Realizace objednávky

 

a)   Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy, závisí termín jejich uveřejnění na možnostech vydavatelství.

 

b)   Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění nebo určitá jednotka vykrytí, kde má být inzerát nebo prospektová příloha uveřejněn/a (vložena), závisí jejich umístění na možnostech vydavatelství.

 

c)   Objednávka inzerátů nebo prospektových příloh, která má být realizována výhradně v určitém termínu s určitým umístěním nebo v určité jednotce vykrytí, musí být sdělena vydavatelství včas tak, aby mohla být zadavateli potvrzena. Aby mohlo být zajištěno ideální umístění inzerátu, vyhrazuje si vydavatelství právo posunout termín zveřejnění inzerátu, a to o jedno vydání dopředu nebo zpět. 

 

d)   Inzeráty jsou podle možnosti uveřejňovány v odpovídající rubrice bez nutnosti výslovné dohody.

 

e)   Vydavatelství si vyhrazuje právo na označení inzerátů, případně jejich oddělení od běžných textů čarou a/nebo označením, že jde o placenou inzerci.

 

f)    Pokud si zadavatel objedná inzerát ve velikosti, která neodpovídá rozměrům zrcadla nebo rozdělení strany na sloupce, vydavatelství upraví inzerát běžným způsobem.

 

g)   Pokud si zadavatel – inzerent objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje vydavatelství tento inzerát běžným způsobem.

 

 

6.  Platební podmínky

 

a)   Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle vydavatelství zadavateli - inzerentovi fakturu ihned po uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy, zpravidla do 7 dnů po uveřejnění. Faktura má splatnost 14 dní od jejího doručení zadavateli – inzerentovi.

 

b)   Společně s fakturou zašle vydavatelství zadavateli na jeho žádost také doklad o uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy. Podle druhu a rozsahu objednávky jsou poskytovány výstřižky, stránky nebo kompletní výtisky. Pokud není možné vyto doklady obstarat, obdrží zadavatel od vydavatelství potvrzení o uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy. U řádkové inzerce se neposkytuje žádný doklad o uveřejnění.

 

c)   Při prodlení v placení je zadavatel - inzerent povinen zaplatit úroky z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. Vydavatelství může v případě prodlení s placením odmítnout realizaci dalších objednávek, včetně objednávek z rámcové smlouvy, nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených a včasných platbách předem.

 

d)   Pokud neuvede zadavatel – inzerent přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhodnutí na vydavatelství, potom je základem pro vyúčtování, podle druhu inzerátu, skutečně uveřejněná velikost inzerátu.

 

e)   Slevy uvedené v aktuálně platném ceníku jsou poskytovány pouze na inzeráty jednoho inzerenta uveřejněné ve lhůtě jednoho roku. Tato lhůta začíná běžet dnem uveřejnění prvního inzerátu.

 

f)   Zadavatel - inzerent má právo uplatňovat zpětně nárok na slevu podle aktuálně platného ceníku, a to v závislosti na skutečně uveřejněném rozsahu plochy inzerátů nebo počtu inzerátů v časovém období jednoho roku.

 

g)   Vydavatelství   si  vyhrazuje  právo  stanovit  pro  zvláštní  vydání  jiné  ceny, než   jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku.

 

h)   Eventuální změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo aktuálně platného ceníku sdělí vydavatelství zadavateli - inzerentovi, který má s vydavatelstvím uzavřenou rámcovou smlouvu podle článku 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

 

7.  Reklamace – náhradní výkon

 

a)   Zadavatel má v případě zcela nebo částečně nečitelného, nesprávného či nekompletního otisku inzerátu do 3 měsíců od data uveřejnění nárok na snížení ceny nebo na bezchybný náhradní inzerát, ale pouze v tom rozsahu, ve kterém byl poškozen účel inzerátu. Pokud vydavatelství neuveřejní náhradní inzerát v dohodnutém termínu, který mu byl za tímto účelem stanoven, nebo pokud náhradní inzerát opakovaně není bezchybný, pak má zadavatel – inzerent právo na snížení ceny či zrušení smlouvy.

 

b)   Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo vkládaných prospektových příloh je zadavatel – inzerent povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně po předchozím uveřejnění oznámen vydavatelství.

 

c)   V případě, že se vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá zadavatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu.

 

d)   Korektury se poskytují pouze na výslovné přání zadavatele - inzerenta. Zadavatel - inzerent zodpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět vydavatelství. Vydavatelství bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty.

 

 

8.  Ochrana dat

 

Informace, které poskytne zadavatel - inzerent vydavatelství v souvislosti s objednávkou, používá vydavatelství pouze ke smluveným účelům.

 

 

9.  Ostatní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a právní vztahy z nich vyplývající se řídí obchodním zákoníkem.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY ZBOŽÍ A SLUŽEB

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pokud nebyly písemnou dohodou sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“) smluvní vztahy mezi prodávajícím - firmou Czechopress Agency, s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00  Praha 4, DIČ: CZ62416341 (dále jen „prodávajícím“) a  kupujícím uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).

 

1.2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami,  nebo na základě zaslání písemné objednávky kupujícím (e-mailem, faxem nebo poštou) prodávajícímu. V případě zaslání písemné objednávky musí být objednávka prodávajícím písemně přijata (e-mailem, faxem nebo poštou).

 

 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů bez aplikace nebo s aplikací (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně všech jejích příloh.

 

 

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.1. Cena zboží a služeb uvedená v ceníkách či katalozích prodávajícího (dále jen „cena“) nezahrnuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a aplikace pro sepsání kupní smlouvy.

 

3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží do místa dodání. Tyto náklady budou účtovány ve faktuře zvlášť.

 

3.3. Cena zboží nezahrnuje náklady na rozbalení a zabalení zboží – tyto náklady budou účtovány ve faktuře zvlášť.

 

3.4. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií - je nutné je objednat zvlášť.

 

3.5. Při platbě předem nebo v hotovosti při převzetí zboží se poskytuje sleva  1 % z ceny zboží. 

 

 

4. DODACÍ LHŮTA

4.1. Prodávající potvrdí kupujícímu termín dodání před podpisem smlouvy.

 

4.2. Lhůta pro dodání zboží začíná běžet následující den po uzavření kupní smlouvy u zakázek bez aplikace. U zakázek s aplikací je kupující povinen do 48 hodin po uzavření kupní smlouvy (přijetí objednávky) dodat prodávajícímu podklady pro potisk a do 48 hodin od zaslání grafických náhledů pro potisk je odsouhlasit a zaslat zpět prodávajícímu.

 

4.3. Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta plynout dnem připsání úhrady zálohové částky ve sjednané výši na účet prodávajícího.

 

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Kupující po dohodě vyznačí ve smlouvě způsob dodání zboží: 

 

a)     osobní převzetí v sídle prodávajícího

b)     autodoprava s dobírkou

c)     autodoprava bez dobírky

 

5.2. Místem a časem plnění předmětu smlouvy je:

 

a)    předání zboží kupujícímu v sídle prodávajícího  

b)    předání zboží prvnímu nezávislému autodopravci nebo poště v sídle prodávajícího

 

 

5.3. Pokud není sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu:

 

a)    přímo autodopravci 

b)    prodávajícímu formou samostatné položky ve faktuře

 

 

5.4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. přirážek, skladného a DPH. 

 

6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jeden z následujících způsobů úhrady:

A     faktura po dodání zboží

B     v hotovosti při předání zboží

C     platební kartou při předání zboží (nevztahuje se sleva 1 % za platbu v hotovosti)

D     100% záloha vč. DPH předem

E     dobírka (autodoprava, pošta)

F      záloha + na fakturu

G     záloha + v hotovosti při převzetí

 

6.3.  prodávajícímu vzniká právo na fakturaci dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci. 

 

6.7. Splatnost faktury je do 14-ti dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. 

 

6.8. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit. 

 

6.9. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

 

6.10. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodou jinak.

 

 

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

 

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem. 

 

8.2. Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

 

8.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

 

8.4. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží jehož se odstoupení týká).

 

8.5. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení v dodacím listě a faktuře částečného plnění dodávky o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně, a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.

 

8.6. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

 

 

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.3. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.

 

9.4. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 až 427 a § 429 a násl. obchodního zákoníku.

 

9.5. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7-mi dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 6-ti měsíců. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

 

9.6. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace. 

 

9.7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího a nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

 

9.8. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím a nebo skladováním dodaného zboží.

 

9.9. Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží od prodávajícího.

 

9.10. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti dle odst. 6.1 této smlouvy.

 

9.11. V případě skladování hotové zakázky u prodávajícího déle než 10 dnů ode dne vystavení dodacího listu sjednává se poplatek za skladné ve výši 1% z kupní ceny skladovaného zboží za každý den skladování.

 

9.12. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

 

9.13. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

 

9.14. Prodávající ručí za dodané zboží k potisku do výše sjednané ceny potisku. 

 

 

10.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

 

10.2. Upozornění: výrobky uvedené v katalozích prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.

 

10.3. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupujícího nebo prodávajícího) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.

pátek, 17. leden 2014

Naši klienti

NAŠI KLIENTI

4Life Pharma
Abbott
Altermed
Astellas
Axonia
Aura Medical
B. Braun Medical
Bayer
Beaufour Ipsen International
Belupo
Beneficium
Berlin Chemie
Bioderma
Bioster
Bioveta
Biovit Impex
Boiron
BTL
By Mona
Cephalon
Coloplast
Credit Express
DanCzek
Datura
DCD Ideal
Dove
Elcompex
Fajn rádio
Glynn Brothers
Green Swan Pharmaceuticals
Galderma
Home Credit
HC Slavia Praha
Mc Bauchemie
Innéov
Janssen Cilag
Kimberly & Clark
Komvet
La Roche Possay
Leo Burnett
Leo Pharma
Lohman-Rauscher
L´Oreal
Maxis
Medac
Medical Beauty
MedicalTech
Medical Vision
Medicontur
Medimplant
Medimport
Medonet
Monodon
Montrose Pharma
MSBF
Mucos
Normstahl Germany
Novartis 
Parenteral
Pfizer
PHC
Planmed
Pliva
Pierre Fabre Dermocosmetique
Primavera Andorana
Pomark
Rapeto
Resorba
Roche
Shemesh
Spirig Eastern
Sportconcept
Servier
Schering
Schering Plough
Steriwund
Stiefel Laboratories
Terra Viva
Urgo Medcom
Vichy
Vltavín
Wyeth Whitehall

SVÁTKY S DÁRKEM

 • Každá příležitost je vhodná Každá příležitost je vhodná

  Valentýn, jarní prázdniny, Mezinárodní den žen, Velikonoce, Svátek matek, Svátek otců, letní dovolené, Vánoce – každá příležitost je vhodná pro zviditelnění nového i známého výrobku.

  Více >
 • pondělí, 10. březen 2014 ooo
 • pondělí, 10. březen 2014 ooo
 • pondělí, 10. březen 2014 ooo
Další fotografie >

Fotogalerie