VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY ZBOŽÍ A SLUŽEB

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pokud nebyly písemnou dohodou sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“) smluvní vztahy mezi prodávajícím - firmou Czechopress Agency, s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00  Praha 4, DIČ: CZ62416341 (dále jen „prodávajícím“) a  kupujícím uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).

 

1.2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami,  nebo na základě zaslání písemné objednávky kupujícím (e-mailem, faxem nebo poštou) prodávajícímu. V případě zaslání písemné objednávky musí být objednávka prodávajícím písemně přijata (e-mailem, faxem nebo poštou).

 

 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů bez aplikace nebo s aplikací (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně všech jejích příloh.

 

 

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.1. Cena zboží a služeb uvedená v ceníkách či katalozích prodávajícího (dále jen „cena“) nezahrnuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a aplikace pro sepsání kupní smlouvy.

 

3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží do místa dodání. Tyto náklady budou účtovány ve faktuře zvlášť.

 

3.3. Cena zboží nezahrnuje náklady na rozbalení a zabalení zboží – tyto náklady budou účtovány ve faktuře zvlášť.

 

3.4. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií - je nutné je objednat zvlášť.

 

3.5. Při platbě předem nebo v hotovosti při převzetí zboží se poskytuje sleva  1 % z ceny zboží. 

 

 

4. DODACÍ LHŮTA

4.1. Prodávající potvrdí kupujícímu termín dodání před podpisem smlouvy.

 

4.2. Lhůta pro dodání zboží začíná běžet následující den po uzavření kupní smlouvy u zakázek bez aplikace. U zakázek s aplikací je kupující povinen do 48 hodin po uzavření kupní smlouvy (přijetí objednávky) dodat prodávajícímu podklady pro potisk a do 48 hodin od zaslání grafických náhledů pro potisk je odsouhlasit a zaslat zpět prodávajícímu.

 

4.3. Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta plynout dnem připsání úhrady zálohové částky ve sjednané výši na účet prodávajícího.

 

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Kupující po dohodě vyznačí ve smlouvě způsob dodání zboží: 

 

a)     osobní převzetí v sídle prodávajícího

b)     autodoprava s dobírkou

c)     autodoprava bez dobírky

 

5.2. Místem a časem plnění předmětu smlouvy je:

 

a)    předání zboží kupujícímu v sídle prodávajícího  

b)    předání zboží prvnímu nezávislému autodopravci nebo poště v sídle prodávajícího

 

 

5.3. Pokud není sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu:

 

a)    přímo autodopravci 

b)    prodávajícímu formou samostatné položky ve faktuře

 

 

5.4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. přirážek, skladného a DPH. 

 

6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jeden z následujících způsobů úhrady:

A     faktura po dodání zboží

B     v hotovosti při předání zboží

C     platební kartou při předání zboží (nevztahuje se sleva 1 % za platbu v hotovosti)

D     100% záloha vč. DPH předem

E     dobírka (autodoprava, pošta)

F      záloha + na fakturu

G     záloha + v hotovosti při převzetí

 

6.3.  prodávajícímu vzniká právo na fakturaci dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci. 

 

6.7. Splatnost faktury je do 14-ti dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. 

 

6.8. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit. 

 

6.9. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

 

6.10. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodou jinak.

 

 

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

 

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem. 

 

8.2. Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

 

8.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

 

8.4. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží jehož se odstoupení týká).

 

8.5. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení v dodacím listě a faktuře částečného plnění dodávky o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně, a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.

 

8.6. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

 

 

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.3. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.

 

9.4. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 až 427 a § 429 a násl. obchodního zákoníku.

 

9.5. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7-mi dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 6-ti měsíců. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

 

9.6. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace. 

 

9.7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího a nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

 

9.8. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím a nebo skladováním dodaného zboží.

 

9.9. Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží od prodávajícího.

 

9.10. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti dle odst. 6.1 této smlouvy.

 

9.11. V případě skladování hotové zakázky u prodávajícího déle než 10 dnů ode dne vystavení dodacího listu sjednává se poplatek za skladné ve výši 1% z kupní ceny skladovaného zboží za každý den skladování.

 

9.12. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

 

9.13. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

 

9.14. Prodávající ručí za dodané zboží k potisku do výše sjednané ceny potisku. 

 

 

10.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

 

10.2. Upozornění: výrobky uvedené v katalozích prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.

 

10.3. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupujícího nebo prodávajícího) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.