VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INZERÁTY A VKLÁDANÉ PŘÍLOHY
 

1.  Rozsah platnosti

 

a)   Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů a vkládaných prospektových příloh v periodikách, která vydává vydavatelství CZECHOPRESS AGENCY, s.r.o., IČ 624 16 341, se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65 (dále „vydavatelství“), zejména v odborném čtvrtletníku REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z DERMATOVENEROLOGIE, jakož i v ostatních tiskovinách vydávaných vydavatelstvím.

 

b)   Objednávka inzerce ve smyslu následujících Všeobecných obchodních podmínek je smlouva o zveřejnění jednoho nebo více inzerátů od jednoho zadavatele - inzerenta v tištěné podobě jakož i v elektronické podobě na webových stránkách vydavatele za účelem šíření reklamy, pokud je potvrzena vydavatelstvím.

 

c)   Součástí  těchto  Všeobecných obchodních  podmínek  je vždy aktuálně platný Ceník inzerce.

 

d)  Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo doplňující smlouvou, se řídí příslušnými právními předpisy.

 

 

2.  Objednávka

 

a)   Zadavatel - inzerent - objednává uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy písemnou objednávkou.

 

b)   Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to zejména: obchodní jméno zadavatele - inzerenta, sídlo firmy, fakturační adresu, IČ a DIČ,  jméno pracovníka odpovědného za objednávku a jeho telefon a e-mailovou adresu. Dále objednávka musí obsahovat kontakt na studio, které podklady pro inzerci připravuje. V objednávce musí být uveden titul (např. Referátový výběr z dermatovenerologie), termín uveřejnění (např. č. 1/2008), rozsah inzerátu (např. plošný inzerát 1/1 tiskové strany, prospektová příloha A5) a eventuálně další údaje ohledně provedení objednávky (např. umístění vpravo, číslo strany, rubrika).

 

c)   Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk nebo prospektových příloh je zodpovědný zadavatel - inzerent. Za prokazatelně nevhodné nebo poškozené podklady k tisku požaduje vydavatelství neprodleně náhradu. Vydavatelství zaručuje kvalitu tisku běžnou pro zadaný titul v rámci možností daných dodanými podklady.

 

d)  Zadavatel - inzerent  je odpovědný za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzeráty nebo prospektové přílohy, jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je zadavatel - inzerent povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající, nebo je povinen nahradit vydavatelství škody, které vznikly s uveřejněním opravy chybného nebo právně nepřípustného inzerátu nebo prospektové přílohy.

 

e)   Vydavatelství dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy a není povinno tyto podklady uchovávat, případně zadavateli vracet.

 

 

3.  Uzavření smlouvy

 

a)   Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky vydavatelstvím. V případě, že nedojde k potvrzení objednávky vydavatelstvím, považuje se za uzavření smlouvy uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, jinak smlouva uzavřena není.

 

b)  Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout objednávky inzerátů i jednotlivé objednávky dle rámcové smlouvy a objednávky vkládaných prospektových příloh podle jednotlivých, věcně  ospravedlnitelných zásad vydavatelství z důvodu obsahu, původu či technické formy, pokud je jejich zveřejnění pro vydavatelství nepřípustné. Toto platí i pro objednávky, které jsou podány na zastoupeních, na příjmech inzerce nebo prostřednictvím zástupců.  Prospektové přílohy a inzeráty, které formátem či provedením vyvolávají u čtenáře dojem, že jsou součástí časopisu, není povinen vydavatel uveřejnit.

 

c)   Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele – inzerenta a pokud není zajištěna na žádost vydavatelství žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatelství právo v každém případě a kdykoliv odstoupit od smlouvy.

 

d)  Stornováním objednávky zadavatelem - inzerentem, které musí být v každém případě provedeno písemně, zůstávají nároky vydavatelství na platbu ceny inzerátu či vkládané prospektové přílohy po odečtení případných uspořených nákladů nedotčeny (stornovací poplatky).

 

 

4.  Rámcová smlouva

 

a)   Pokud by zadavatel - inzerent zamýšlel zveřejnit v průběhu roku určitou plochu nebo určitý počet inzerátů, má možnost uzavřít s vydavatelstvím rámcovou smlouvu pro jednotlivého inzerenta, která ho bude opravňovat ke slevám vyplývajícím z této rámcové smlouvy. Slevy uvedené v ceníku inzerce jsou poskytovány  pouze inzerentovi za inzeráty uveřejněné v průběhu jednoho roku od data sjednaného v rámcové smlouvě není-li písemně dohodnuto jinak.

 

b)   Při uzavírání objednávek je zadavatel - inzerent oprávněn požadovat v dohodnuté lhůtě i větší množství inzerátů, než je dáno smlouvou. Pokud mu tímto vznikne nárok na vyšší slevu, obdrží po uplynutí doby trvání rámcové smlouvy dobropis na rozdíl mezi skutečně uplatněnou slevou a slevou, která inzerentovi přísluší. Pokud některá objednávka nebude splněna z důvodů, za které vydavatelství nenese odpovědnost, je zadavatel – inzerent povinen uhradit vydavatelství rozdíl mezi objednaným množstvím a skutečným odběrem.

 

c)   Sleva ve výši 10 % ze základní ceny bude poskytnuta zprostředkovatelům reklamy uznaným vydavatelstvím. Předpokladem je, aby objednávku předkládal přímo zprostředkovatel reklamy, který současně odpovídá za bezchybné dodání podkladů. Zprostředkovatelé reklamy musí na požádání předložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, který jednoznačně prokazuje předmět podnikatelské činnosti. Vydavatelství je oprávněno odmítnout objednávky zadavatelů reklamy / reklamních agentur, pokud vzniknou pochyby o výkonu jejich zprostředkovatelské činnosti.

 

 

5.  Realizace objednávky

 

a)   Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy, závisí termín jejich uveřejnění na možnostech vydavatelství.

 

b)   Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění nebo určitá jednotka vykrytí, kde má být inzerát nebo prospektová příloha uveřejněn/a (vložena), závisí jejich umístění na možnostech vydavatelství.

 

c)   Objednávka inzerátů nebo prospektových příloh, která má být realizována výhradně v určitém termínu s určitým umístěním nebo v určité jednotce vykrytí, musí být sdělena vydavatelství včas tak, aby mohla být zadavateli potvrzena. Aby mohlo být zajištěno ideální umístění inzerátu, vyhrazuje si vydavatelství právo posunout termín zveřejnění inzerátu, a to o jedno vydání dopředu nebo zpět. 

 

d)   Inzeráty jsou podle možnosti uveřejňovány v odpovídající rubrice bez nutnosti výslovné dohody.

 

e)   Vydavatelství si vyhrazuje právo na označení inzerátů, případně jejich oddělení od běžných textů čarou a/nebo označením, že jde o placenou inzerci.

 

f)    Pokud si zadavatel objedná inzerát ve velikosti, která neodpovídá rozměrům zrcadla nebo rozdělení strany na sloupce, vydavatelství upraví inzerát běžným způsobem.

 

g)   Pokud si zadavatel – inzerent objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje vydavatelství tento inzerát běžným způsobem.

 

 

6.  Platební podmínky

 

a)   Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle vydavatelství zadavateli - inzerentovi fakturu ihned po uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy, zpravidla do 7 dnů po uveřejnění. Faktura má splatnost 14 dní od jejího doručení zadavateli – inzerentovi.

 

b)   Společně s fakturou zašle vydavatelství zadavateli na jeho žádost také doklad o uveřejnění inzerátu nebo vkládané prospektové přílohy. Podle druhu a rozsahu objednávky jsou poskytovány výstřižky, stránky nebo kompletní výtisky. Pokud není možné vyto doklady obstarat, obdrží zadavatel od vydavatelství potvrzení o uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy. U řádkové inzerce se neposkytuje žádný doklad o uveřejnění.

 

c)   Při prodlení v placení je zadavatel - inzerent povinen zaplatit úroky z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. Vydavatelství může v případě prodlení s placením odmítnout realizaci dalších objednávek, včetně objednávek z rámcové smlouvy, nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených a včasných platbách předem.

 

d)   Pokud neuvede zadavatel – inzerent přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhodnutí na vydavatelství, potom je základem pro vyúčtování, podle druhu inzerátu, skutečně uveřejněná velikost inzerátu.

 

e)   Slevy uvedené v aktuálně platném ceníku jsou poskytovány pouze na inzeráty jednoho inzerenta uveřejněné ve lhůtě jednoho roku. Tato lhůta začíná běžet dnem uveřejnění prvního inzerátu.

 

f)   Zadavatel - inzerent má právo uplatňovat zpětně nárok na slevu podle aktuálně platného ceníku, a to v závislosti na skutečně uveřejněném rozsahu plochy inzerátů nebo počtu inzerátů v časovém období jednoho roku.

 

g)   Vydavatelství   si  vyhrazuje  právo  stanovit  pro  zvláštní  vydání  jiné  ceny, než   jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku.

 

h)   Eventuální změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo aktuálně platného ceníku sdělí vydavatelství zadavateli - inzerentovi, který má s vydavatelstvím uzavřenou rámcovou smlouvu podle článku 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

 

7.  Reklamace – náhradní výkon

 

a)   Zadavatel má v případě zcela nebo částečně nečitelného, nesprávného či nekompletního otisku inzerátu do 3 měsíců od data uveřejnění nárok na snížení ceny nebo na bezchybný náhradní inzerát, ale pouze v tom rozsahu, ve kterém byl poškozen účel inzerátu. Pokud vydavatelství neuveřejní náhradní inzerát v dohodnutém termínu, který mu byl za tímto účelem stanoven, nebo pokud náhradní inzerát opakovaně není bezchybný, pak má zadavatel – inzerent právo na snížení ceny či zrušení smlouvy.

 

b)   Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo vkládaných prospektových příloh je zadavatel – inzerent povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně po předchozím uveřejnění oznámen vydavatelství.

 

c)   V případě, že se vyskytnou nedostatky při sazbě, tisku nebo vkládání, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá zadavatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu.

 

d)   Korektury se poskytují pouze na výslovné přání zadavatele - inzerenta. Zadavatel - inzerent zodpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět vydavatelství. Vydavatelství bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny v rámci pevně stanovené lhůty.

 

 

8.  Ochrana dat

 

Informace, které poskytne zadavatel - inzerent vydavatelství v souvislosti s objednávkou, používá vydavatelství pouze ke smluveným účelům.

 

 

9.  Ostatní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a právní vztahy z nich vyplývající se řídí obchodním zákoníkem.